Thông báo về kỳ thi Đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM

  1. Bài thi đánh giá năng lực tại ĐHQG-HCM như thế nào?

Bài thi ĐGNL ca ĐHQG-HCM được xây dng theo cùng cách tiếp cn vi các bài thi đánh giá năng lc ph biến trên thế gii như SAT (Scholastic Assessment Test) ca Hoa k và bài thi TSA (Thinking Skills Assessment) ca Anh.

Xét v cu trúc, bài thi Đánh giá Năng lc ca ĐHQG-HCM tích hp được các k năng v đc hiu, phân tích vn được nhn mnh bài thi SAT và k năng tư duy phn bin và gii quyết vn đ ca bài thi TSA.

C th, bài thi ĐGNL ti ĐHQG-HCM đánh giá các năng lc cơ bn đ hc đi hc ca thí sinh như: s dng ngôn ng, tư duy logic, x lý s liu, gii quyết vn đ. Ni dung bài thi được tích hp đy đ c v mt kiến thc c v mt tư duy dưới hình thc cung cp s liu, d kin và các công thc cơ bn.

2. Mục tiêu của kỳ thi

- Đánh giá năng lc hc đi hc ca thí sinh;

- Đa dng hóa hình thc tuyn sinh ti ĐHQG-HCM;

- Tăng thêm cơ hi trúng tuyn vào ĐHQG-HCM.

3. Ngày thi và địa điểm thi?

Thi ĐGNL đt 1: Ngày 31/3/2019

Đa đim: Thành ph H Chí Minh; Khu vc ĐBSCL: Tnh Bến Tre.

Thi ĐGNL đt 2: Ngày 07/7/2019

Đa đim: Thành ph H Chí Minh; Khu vc ĐBSCL: Cn Thơ hoc An Giang; Khu vc min Trung: Quy Nhơn hoc Đà Nng.

4. Kỳ thi ĐGNL có phải là kỳ thi bắt buộc để vào học ĐHQG-HCM không?

Kết qu thi ĐGNL là mt trong nhng phương thc xét tuyn vào các đơn v thành viên ĐHQG-HCM. Năm 2019, ĐHQG-HCM dành ti đa 40% ch tiêu xét tuyn bng hình thc thi đánh giá năng lc. Do vy k thi ĐGNL không phi là k thi bt buc đ tuyn sinh vào ĐHQG-HCM.

Nếu thí sinh tham gia k thi ĐGNL thì thí sinh s có thêm cơ hi đ xét tuyn vào các đơn v thành viên ĐHQG-HCM (Thí sinh vn được quyn đăng ký thêm các hình thc xét tuyn khác). Ngoài ra, kết qu thi ĐGNL ti ĐHQG-HCM cũng được trên 10 trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM s dng đ tuyn sinh đi hc năm 2019.

5. Thí sinh được đăng ký thi bao nhiêu đợt?

ĐHQG-HCM không gii hn s ln đăng ký d thi ĐGNL ca thí sinh. Thí sinh có th đăng ký thi nhiu ln trong năm và được quyn s dng kết qu thi cao nht (trong thi hn công nhn) đ đăng ký xét tuyn.

6. Các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi ĐGNL 2019?

- 18/01/2019: M đăng ký d thi ĐGNL đt 1/2019;

- 28/02/2019: Kết thúc đăng ký d thi ĐGNL đt 1/2019;

- 31/3/2019: Tổ chức thi ĐGNL đợt 1/2019;

- 10/4/2019: Thông báo kết qu thi ĐGNL đt 1/2019;

- 15/4/2019: M đăng ký thi ĐGNL đt 2/2019;

- 31/5/2019: Kết thúc đăng ký d thi ĐGNL đt 2/2019;

- 07/7/2019: Tổ chức thi ĐGNL đợt 2/2019;

- 15/7/2019: Thông báo kết qu thi ĐGNL đt 2/2019

7. Đối tượng nào có thể đăng ký thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM?

- Đi tượng đăng ký d thi ĐGNL ti ĐHQG-HCM nhng thí sinh đ điu kin d k thi THPTQG 2019.

Cụ thể:

- Người đã hc hết chương trình THPT hoc chương trình GDTX cp THPT (gi chung là chương trình THPT) trong năm t chc k thi;

- Người đã hc hết chương trình THPT nhưng chưa thi tt nghip THPT hoc đã thi nhưng chưa tt nghip THPT nhng năm trước; người đã tt nghip THPT; người đã tt nghip trung cp; các đi tượng khác được B GDĐT cho phép d thi (gi chung là thí sinh

t do).

8. Lệ phí thi, lệ phí phúc khảo, Lệ phí xét tuyển là bao nhiêu? Đóng bằng hình thức nào?

- L phí d thi là 200.000đ/ thí sinh/ln thi.

- L phí phúc kho thi ĐGNL là 30.000/đt.

- L phí xét tuyn vào các đơn v trong ĐHQG-HCM là 30.000đ/nguyn vng.

Thí sinh có th thanh toán bng mt trong ba phương thc như sau:

- Thanh toán qua ng dng Ví Momo;

- Thanh toán qua ngân hàng;

- Thanh toán trc tiếp ti Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT.

9. Đăng ký dự thi như thế nào?

Thí sinh có th đăng ký thi Đánh giá ca ĐHQG-HCM thông qua mt trong ba phương thc sau:

- Phương thc 1: Đăng ký trc tuyến trên trang web http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn;

- Phương thc 2: Gi h sơ đăng ký qua đường bưu đin;

- Phương thc 3: Đăng ký trc tiếp ti văn phòng Trung tâm Kho thí và Đánh giá Cht lượng Đào to ĐHQG-HCM

Thí sinh có th xem Hướng dn đăng ký d thi ti website: http://cete.vnuhcm.edu.vn/

10. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có những gì?

Phương thức 1: Đăng ký trc tuyến trên trang web http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/

H sơ gm có:

- Thc hin các bước đăng ký d thi theo yêu cu ca website;

- Chp hình và đăng lên website mt trước, mt sau ca CMND/Th CCCD/H chiếu;

- Chp hình và đăng lên website giy đóng tin l phí thi (nếu chuyn khon qua ngân hàng).

Phương thức 2: Gi h sơ đăng ký qua đường bưu đin (chuyn phát nhanh hoc bo đm)

H sơ gm có:

- Phiếu đăng ký d thi theo mu ĐHQG-HCM;

- Bn sao CMND/Th căn cước công dân/H chiếu;

- Bn sao giy đóng tin l phí thi ti ngân hàng (nếu chuyn khon qua ngân hàng) hoc thí sinh t nhp thông tin giao dch MoMo (nếu chn phương thc thanh toán qua Ví MoMo);

- Kim tra thông tin tài khon truy cp vào website Thi ĐGNL trong email thí sinh đăng ký sau 07 ngày làm vic k t ngày gi h sơ.

- Sau khi truy cp vào website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh cn kim tra các thông tin, Trường hp thông tin chưa chính xác, cn liên h ngay vi Trung tâm KT&ĐGCLĐT theo 1 trong các s hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0843.246.571 (t

07g00 đến 22g00).

Phương thức 3: Đăng ký trc tiếp ti văn phòng Trung tâm H sơ gm có:

- Phiếu đăng ký d thi theo mu ĐHQG-HCM;

- Bn sao CMND/Th căn cước công dân/H chiếu;

- Đóng tin trc tiếp hoc np bn sao giy đóng tin l phí thi ti ngân hàng (nếu chuyn khon qua ngân hàng) hoc đóng tin qua Ví MoMo;

- Kim tra thông tin tài khon truy cp vào website Thi ĐGNL trong email thí sinh đăng ký (sau 03 ngày làm vic k t ngày np h sơ)

- Sau khi truy cp vào website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh cn kim tra các thông tin, Trường hp thông tin chưa chính xác, cn liên h ngay vi Trung tâm KT&ĐGCLĐT theo 1 trong các s hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0843.246.571 (t 07g00 đến 22g00).

11. Phiếu dự thi ĐGNL được cung cấp đến thí sinh như thế nào?

Giy báo d thi s được đưa lên website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn trước ngày thi 07 ngày (c th vào ngày 23/3/2019 - đt 1 và ngày 29/6/2019 - đt 2).

Thí sinh s đăng nhp vào tài khon ca mình ti website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Sau đó vào phn Giy báo d thi đ xem các thông tin d thi. Thí sinh kim tra tính chính xác ca các thông tin trên giy báo d thi. Trường hp cn điu chnh thông tin cá nhân, trong vòng 02 ngày k t ngày đăng thông tin d thi lên website, thí sinh liên lc vi 1 trong các s hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0843.246.571 đ được hướng dn x lý.

Sau thi gian quy đnh, Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v các thông tin trên Giy báo d thi. Các thông tin không chính xác nh hưởng đến vic tham gia d thi hoc nh hưởng đến kết qu thi, xét tuyn ca thí sinh đu không được x lý.

ĐHQG-HCM không gửi phiếu dự thi đến thí sinh. Thí sinh cn in Giy báo d thi (bn trên website). Khi đi thi, thí sinh cn đem theo giy báo d thi (t in) và các giy t theo yêu cu được ghi trên giy báo d thi.

12. Trường hợp thí sinh bỏ thi, không tham gia thi và đi thi trễ sẽ được giải quyết như thế nào?

Trường hp thí sinh không th tham d k thi theo ngày thi đã đăng ký vì lý do cá nhân hoc cá lý do khác, TTKT&ĐGCLĐT không hoàn tr l phí d thi, h sơ d thi sau khi thí sinh đã np trong mi trường hp.

Mi trường hp vng mt vào ngày thi hoc đi tr sau khi đã m niêm phong túi đ thi đu được xem như thí sinh b thi.

13. Phân bố điểm của bài thi ĐGNL như thế nào?

Kết qu thi ĐGNL được xác đnh bng phương pháp trc nghim hin đi theo Lý thuyết ng đáp Câu hi (Item Response Theory - IRT). Đim ca tng câu hi có trng s khác nhau tùy thuc vào đ khó và đ phân bit ca câu hi.

Đim s ti đa ca bài thi là 1.200 đim, trong đó đim ti đa phn S dng ngôn ng là 400 đim, phn Toán hc, tư duy logic và phân tích sliu là 300 đim, phn gii quyết vn đ là 500 đim.

14. Xem thông tin điểm thi và thời hạn cấp giấy báo điểm như thế nào?

- Thi gian công b đim thi ĐGNL đt 1/2019 vào ngày 10/4/2019.

- Thi gian công b đim thi ĐGNL đt 2/2019 vào ngày 15/7/2019.

Thí sinh có th xem kết qu thi ĐGNL trên website http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/ (sau khi đăng nhp).

Thí sinh đăng ký nhn Giy báo đim thi ti văn phòng TTKT&ĐGCLĐT hoc gi qua đường bưu đin khi đăng ký d thi. Thí sinh phi đem theo Giy báo d thi và giy t tùy thân đ đi chiếu khi đến nhn Giy báo đim nếu đăng ký nhn ti Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT .

Nếu sau 03 ngày làm vic (không tính th 7, ch nht) thí sinh không nhn được giy báo đim (nếu đăng ký nhn qua đường bưu đin) thì thí sinh cn liên h vi TTKT&ĐGCLĐT thông qua mt trong các s hotline: 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0843.246.571 (t 07g00 đến 22g00).

Trường hp thí sinh cung cp sai đa ch liên lc, TTKT&ĐGCLĐT s không gi li phiếu báo đim qua đường bưu đin. Thí sinh phi đến Văn phòng TTKT&ĐGCLĐT đ nhn Giy báo đim (khi đi đem theo Giy báo d thi và giy t tùy thân đ đi chiếu).

15. Điểm thi ĐGNL được công nhận trong thời gian bao lâu?

Đim thi ĐGNL được công nhn trong vòng 12 tháng k t ngày t chc thi.

16. Thời điểm đăng ký xét tuyển vào các đơn vị thành viên ĐHQG- HCM, Khoa Y, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Tỉnh Bến Tre cũng như các đơn vị ngoài ĐHQG-HCM?

1. Xét tuyển vào ĐHQG-HCM

ĐHQG-HCM m cng đăng ký xét tuyn ti đa ch: http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/ trong thi gian sau:

- 15/4/2019: M đăng ký xét tuyn vào ĐHQG-HCM năm 2019;

- 15/6/2019: Kết thúc đăng ký xét tuyn vào ĐHQG-HCM năm 2019 Danh sách thí sinh đ điu kin trúng tuyn s được công b trên

website ca đơn v thí sinh đăng ký xét tuyn. Thí sinh cn thường xuyên truy cp website ca Trường đ chun b và np h sơ theo đúng quy đnh.

2. Xét tuyển vào các Trường ĐH, CĐ ngoài ĐHQG-HCM: không gii hn s lượng nguyn vng đăng ký xét tuyn. Danh sách các Trường được cung cp ti website: http://cete.vnuhcm.edu.vn/. Thông tin c th v xét tuyn được cung cp trên website ca

Trường.

17. Sử dụng kết quả thi ĐGNL tuyển sinh vào ĐHQG-HCM năm 2019 như thế nào?

Điu kin chung đ được xét tuyn vào ĐHQG-HCM là thí sinh đã tt nghip trung hc ph thông (THPT) và vic xét tuyn s thc hin theo nhiu phương thc khác nhau, trong đó có kết qu thi ĐGNL.

Năm 2019, d kiến ĐHQG-HCM dành ti đa 40% tng ch tiêu ca ngành/nhóm ngành cho phương thc xét tuyn bng kết qu thi ĐGNL. Theo đó, thí sinh phi d thi và có kết qu thi k thi kim tra năng lc do ĐHQG-HCM t chc. Thí sinh được đăng ký ti đa không quá 3 nguyn vng vào các trường đi hc thành viên, khoa trc thuc ca ĐHQG-HCM (có xác đnh th t ưu tiên khi thí sinh đăng ký t 2 nguyn vng tr lên vào cùng mt trường/khoa).

18. Có bao nhiêu trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL để tuyển sinh đại học?

Tính đến tháng 01/2019, thí sinh có th s dng kết qu thi ĐGNL đ đăng ký xét tuyn vào 08 đơn v trong ĐHQG-HCM và 08 Trường ngoài ĐHQG-HCM, gm có:

- Các đơn v trong ĐHQG-HCM gm có: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH T nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Lut, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH Công ngh thông tin, Trường ĐH Quc tế; Khoa Y và Phân hiu Bến Tre ca ĐHQG-HCM.

- Các Trường ĐH, CĐ ngoài h thng ĐHQG-HCM gm có: Trường ĐH Công nghip Thc phm TP.HCM; Trường ĐH Nguyn Tt Thành, Trường ĐH Kinh tế - Tài Chính, Trường ĐH Lc Hng; Trường ĐH An Giang; Trường ĐH SPKT Vĩnh Long; Trường ĐH Th Du Mt; Trường CĐ K Thut Cao Thng.

Danh sách các trường ĐH, CĐ s dng kết qu thi ĐGNL đ đăng ký xét tuyn vào các trường trong và ngoài ĐHQG-HCM s được cp nht trên website ca TTKT&ĐGCLĐT ti đa ch: http://cete.vnuhcm.edu.vn/

19. Nếu thí sinh cần điều chỉnh thông tin thì cần làm gì?

Sau khi thí sinh hoàn thành các bước đăng ký d thi thì thí sinh không th t điu chnh thông tin cá nhân. Đ điu chnh thông tin, thí sinh cn liên h vi Trung tâm Kho thí và Đánh giá Cht lượng Đào to ĐHQG-HCM qua các s hotline 0789.862.274 - 0343.889.759 - 0843.246.571 (t 07g00 đến 22g00) đ được hướng dn.

Sau 02 ngày k t ngày công b thông tin d thi trên website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh không được quyn đ ngh điu chnh các thông tin cá nhân.

Sau thi gian quy đnh, Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v các thông tin trên Giy báo d thi. Các thông tin không chính xác nh hưởng đến vic tham gia d thi hoc nh hưởng đến kết qu thi, xét tuyn ca thí sinh đu không được x lý.

Do vy ngay khi được cp tài khon truy cp vào website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/, thí sinh cn truy cp và kim tra đ đm bo tính chính xác ca các thông tin cá nhân.

20. Thí sinh có được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không?

Thí sinh được đăng ký nguyn vng xét tuyn và điu chnh nguyn vng xét tuyn trong thi gian t 15/4/2019 đến 15/6/2019. Trong trường hp cn thiết, Thí sinh liên h TTKT&ĐGCLĐT đ được h tr.

Đ biết thêm thông tin xét tuyn, thí sinh vui lòng truy cp website ca Trường đăng ký xét tuyn

21. Nếu tham gia kỳ thi ĐGNL này mà không trúng tuyển thì có còn cơ hội vào ĐHQG-HCM không?

Năm 2019 các trường ĐH thành viên ca ĐHQG-HCM, Khoa Y, Phân hiu ĐHQG-HCM ti Tnh Bến Tre s dng nhiu phương thc tuyn sinh, trong đó có phương thc xét tuyn bng kết qu k thi ĐGNL.

Thí sinh có th tham gia mt hoc nhiu phương thc xét tuyn đ tăng cơ hi vào hc ti ĐHQG-HCM.

22. Vì sao nộp phí trên ứng dụng Momo vào ĐH Bách Khoa?

Trung tâm KT&ĐGCLĐT đi din cho ĐHQG-HCM t chc k thi đánh giá năng lc và đăng ký xét tuyn. Kết qu thi được dùng đ xét tuyn vào các trường thành viên ĐHQG-HCM trong đó có Trường Đi hc Bách Khoa và các đơn v khác.

Phn mm Qun lý k thi đánh giá năng lc do Trường ĐH Bách khoa phát trin do vy thí sinh yên tâm v vic thanh toán trên ng dng Momo vào Trường ĐH Bách khoa là chính xác.

23. Đăng ký xét tuyển vào bất kì ngành nào của trường cũng phải tham dự kì thi ĐGNL đúng không?

Năm 2019 các trường thành viên ca ĐHQG-HCM s dng nhiu phương thc tuyn sinh, trong đó có phương thc xét tuyn bng kết qu k thi ĐGNL. Thí sinh có th tham gia mt hoc nhiu phương thc xét tuyn đ tăng cơ hi vào hc ti ĐHQG-HCM.

Năm 2019, d kiến kết qu thi đánh giá năng lc được s dng đ xét tuyn cho mt s ngành ca các trường thành viên ĐHQG-HCM (ch tiêu ti đa 40% tng ch tiêu ca ngành/nhóm ngành). Thí sinh được đăng ký ti đa không quá 3 nguyn vng vào các trường đi hc thành viên, khoa trc thuc ca ĐHQG-HCM (có xác đnh th t ưu tiên khi thí sinh đăng ký t 2 nguyn vng tr lên vào cùng mt trường/khoa).

Đ biết thông tin chi tiết v ch tiêu tuyn sinh và các ngành s dng kết qu thi đ xét tuyn, thí sinh vui lòng truy cp website ca Trường.

24. Nếu thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM và dùng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển vào các trường ĐH thành viên, điểm kỳ thi này thì có được cộng điểm ưu tiên không? Và cộng như thế nào?

Đim cng ưu tiên s được tính theo khu vc và được thông báo trên website ca các Trường.

25. ĐHQG-HCM có ban hành tài liệu ôn tập cho dạng này chưa? Nếu có thì mua ở đâu?

ĐHQG-HCM công b đ thi mu minh ho ti trang web sau:

- http://cete.vnuhcm.edu.vn/images/upload/kHAOTHI/DETHI/BAI- THI-MAU-NAM-2019.pdf

Ngoài ra, ĐHQG-HCM không ban hành các tài liu ôn tp dưới mi hình thc khác, không luyn đ thi, ch có đnh hướng luyn thi kh năng toàn din. ĐHQG-HCM ch đưa ra cu trúc đ thi và bài thi đ Thy Cô da vào đ biết luyn cách x lý, tư duy.

26. Nếu thí sinh quên mật khẩu khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân thì làm như thế nào?

Nếu thí sinh quên mt khu, vui lòng nhn “Quên mật khẩu”.

Sau đó, thí sinh vui lòng nhp tên đăng nhp (s CMND/CCCD) và nhp đa ch email tài khon đã đăng ký. Nhn “Xác nhận”.

H thng đăng ký s t đng gi email cho thí sinh (email đã đăng ký trong Phiếu đăng ký d thi trên trang web). Nếu không nhn được thư trong thư mc Hp thư đến, thí sinh cn kim tra Hp thư Spam. Email thí sinh nhn được bao gm đường link xác nhn và mật khẩu đăng nhập mới.

Thí sinh vui lòng nhn vào đường dn xác nhn và thc hin theo hướng dn.

27. Thi Đánh giá năng lực là gì?

- Là mt trong nhiu cách xét tuyn vào ĐHQG-HCM, chiếm ti đa 40% ch tiêu xét tuyn vào ĐHQG-HCM.

- Hin có 20 trường s dng kết qu này đ xét tuyn. C th xem ti https://tuyensinh.tuoitre.vn/20-truong-su-dung-ket-qua-thi-danh-gia- nang-luc-cua-dh-quoc-gia-tphcm- 20190216131819656.htm?fbclid=IwAR1Ol_IdMlqsKaCv0wL41S_diY

WLdr9CPa405sD8Dwp5OBqkCif0whHyMys.

28. Thi Đánh giá năng lực có liên quan gì tới thi THPT Quốc gia?

- Kỳ thi ĐGNL và kỳ thi THPT Quc Gia là hai k thi đc lp. C hai k thi này đu được dùng đ xét tuyn vào ĐHQG-HCM và 12 trường khác. Thí sinh có th dùng kết qu ca c hai kì thi đ xét tuyn vào ĐHQG- HCM. Nếu thí sinh trúng tuyn bng c 2 hình thc thì được chn nhp hc bng mt hình thc.

29. Thi ĐGNL có cần thi THPT Quốc Gia không?

- Thí sinh vn phi thi THPT Quc gia đ tt nghip THPT, điu kin nhp hc ca Thi ĐGNL là thí sinh phi tt nghip THPT.

30. Không thi ĐGNL có được vào ĐHQG- HCM không?

- Được. Thi ĐGNL là mt trong nhng phương thc xét tuyn do ĐHQG- HCM t chc, dùng đ xét tuyn vào các trường đi hc thuc h thng ĐHQG-HCM, bên cnh các phương thc xét tuyn truyn thng khác như: Thi THPT QG, Tuyn thng, ưu tiên xét tuyn...

31. Thí sinh được dự mấy lần thi?

- Thí sinh d thi 1 hoc c hai ln đu được. Nếu thí sinh thi hai ln, h thng s t đng ly đim ca ln thi cao nht đ xét tuyn.

32. Thi xong đợt 1 sẽ biết đậu hay rớt?

- Sau khi thi xong đt 1, ĐHQG-HCM s công b kết qu đim thi ĐGNL ca thí sinh vào ngày 10/4. Thí sinh s dng kết qu này đ đăng ký xét tuyn vào ngày 15/4-15/6 (Các thí sinh thi đt 2 cũng s đăng ký xét tuyn vào thi gian này). Kết qu xét tuyn s là kết qu cui cùng đ thí sinh biết được mình đu hay rt. D kiến kết qu xét tuyn được công b sau ngày 15/7.

33. Đề thi đợt 2 có khó hơn đợt 1 không?

- Tính cht đ thi ca 2 đt là như nhau dù đt 2 t chc thi sau đt 1. Nếu các bn thi đt 1 có kết qu không như mong đi thì có th đăng ký thi tiếp đt 2 đ ci thin kết qu. Kết qu thi cao hơn s được s dng đ xét tuyn.

34. Thang điểm của bài thi ĐGNL là bao nhiêu?

- Bài thi ĐGNL gm 120 câu trc nghim, thi gian làm bài 150 phút vi tng đim là 1.200 đim. Các câu hi s không có mc đim ging nhau, mà ph thuc vào mc đ phân hóa ca câu hi.

35. Đề thi ĐGNL mẫu có đáp án không?

- Đáp áp ca đ thi mu không được công b. Thí sinh có th t gii đ mu và trao đi đáp án vi bn bè hoc nh thy cô ca trường ph thông h tr.

36. Thí sinh được mang những vật dụng gì vào phòng thi?

- Thí sinh được mang các vt dng vào phòng thi theo quy đnh thi THPTQG ca B Giáo dc và Đào to

37. Nhận giấy báo dự thi ở đâu? Như thế nào?

- Thí sinh t in giy báo d thi trên tài khon đã đăng kí ti website: thinangluc.vnuhcm.edu.vn trong vòng 1 tun trước k thi. Thông tin vthi gian, đa đim thi, s báo danh s được ghi trên giy báo d thi.

38. Thay đổi địa điểm thi được không?

- Được. Thí sinh nếu chưa hoàn tt h sơ thì có th quay li bước trước đó đ hy đăng kí và thc hin đăng kí đim thi t đu. Trường hp thí sinh đã hoàn tt h sơ, đóng tin l phí thì phi phiếu điu chnh thông tin, đin đy đ, kí tên và gi ti TT Kho thí và Đánh giá cht lượng Đào to ĐHQG-HCM theo đường bưu đin (chuyn phát nhanh hoc đm bo) theo đa ch: Trung tâm Kho thí và Đánh giá Cht lượng đào to ĐHQG-HCM, Phòng 403 Nhà Điu hành ĐHQG-HCM Khu ph 6, phường Linh Trung, qun Th Đc, TP.HCM.

- Link ti phiếu: http://cete.vnuhcm.edu.vn/images/upload/kHAOTHI/Nam- 2019/BM02_phieudenghichinhsuathongtinduthi.pdf

- Hn chót cho phép điu chnh trước 01/3/2019.

39. Thay đổi phương thức thanh toán?

- Thí sinh mun thay đi cách thanh toán đóng l phí thi thì gi email đến đi ch: ttkt@vnuhcm.edu.vn và cung cp thông tin v h tên, s CMND, h và tên, mã h sơ đ được h tr m khóa tài khon. Sau đó, mi thanh toán l phí thi theo phương thc mi.

40. Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản có cần ra đúng địa chỉ ngân hàng mà ĐHQG-HCM đã cung cấp không?

- Thí sinh ch cn đến ngân hàng thun tin nht đ thanh toán, không phi đến đúng đa ch ngân hàng. Các thông tin v chi nhánh ngân hàng là thông tin thí sinh cn dùng đ chuyn khoản.

41. Tại sao đã chuyển khoản rồi nhưng vẫn chưa được xác nhận thanh toán hoàn tất?

- Thông thường là do khi chuyn khon, trong ni dung chuyn khon thí sinh không làm đúng theo hướng dn ca ĐHQG-HCM, tc ni dung chuyn khon phi gm: s CMND + h tên đy đ ca thí sinh.

42. Khi nào thì thanh toán thành công?

- Trng thái thanh toán trên h sơ chuyn thành: Hoàn tt thanh toán.

43. Sau khi thanh toán xong thí sinh cần làm gì?

- Ch 3-5 ngày đ được xác nhn thanh toán thành công trên website và in giy báo d thi trước 1 tun din ra kì thi.

44. Khi nào thì xét tuyển và xét tuyển như thế nào?

- ĐHQG s m cng đăng kí xét tuyn t ngày 15/4 15/6. Thí sinh được đăng kí ti đa 3 nguyn vng vào ĐHQG-HCM. Thí sinh có th chn nguyn vng vào 1 hoc nhiu trường ĐHQG-HCM. Các trường ngoài khi ĐHQG-HCM, thí sinh xem trên trang tuyn sinh ti đơn v.

45. ĐHQG-HCM xét tuyển mấy lần? Bao nhiêu điểm thì đậu?

- Kết qu ca c hai ln thi s dùng xét tuyn mt ln duy nht vào gia tháng 7. Nếu thí sinh d thi 02 đt thì s dùng kết qu cao hơn đ xét tuyn.

- Thí sinh có th tham kho ph đim trung bình năm 2018: ph đim trung bình ca thí sinh xét tuyn vào Trường ĐH Bách Khoa là 746 đim, Trường ĐH KHTN là 710 đim, Trường ĐH CNTT là 687 đim, Trường ĐH Kinh tế - Lut là 682 đim, Trường ĐH Quc Tế là 676 đim và Trường ĐH KHXH&NV là 632 đim.

- Điểm xét tuyn ca các ngành, trường khác nhau và không c đnh.

46. Kết quả xét tuyển thi ĐGNL có trước kết quả xét tuyển THPT QG không?

- Theo như năm 2018 s có trước. Kết qu xét tuyn bng phương thc thi đánh giá năng lc s có trước. D kiến năm 2019, kết qu này s có trước kết qu xét tuyn bng phương thc THPTQG.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.