Kế hoạch đăng ký môn học HK2 2017-2018

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học, HK II năm học 2017 – 2018 của sinh viên hệ chính quy

 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK II, năm học 2017 – 2018 cho sinh viên hệ chính quy như sau:

 • Thời gian đăng ký:
  • Sinh viên khoá 2013, 2014, 2015: đăng ký từ 8h00 ngày 08/01/2018 đến hết ngày 10/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2016, 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 11/01/2018 đến hết ngày 13/01/2018.

    

 • Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện môn học:
  • Sinh viên khoá 2013, 2014: đăng ký từ 8h00 ngày 15/01/2018 đến hết ngày 16/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2015, 2016: đăng ký từ 8h00 ngày 17/01/2018 đến hết ngày 18/01/2018.
  • Sinh viên khoá 2017: đăng ký từ 8h00 ngày 19/01/2018 đến hết ngày 20/01/2018.

    

 • Thời gian hủy môn học:
  • Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

    

 • Cách thức đăng ký:
  • Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 

 • Sinh viên lưu ý:
 • Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo (http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại cương.
 • Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký và gửi về địa chỉ email: hoangvu0107@yahoo.com để được giải đáp và hướng dẫn.
 • Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.
 • Những môn học chưa có lịch học sinh viên liên hệ phòng Đào tạo gặp thầy Đức để được giải đáp (điện thoại: 08-38293828 – nhánh 173)

 

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo).

- Khoa,Bộ môn.

- Lưu ĐT, HCTH                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                              Lê Trọng Vinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.