Qui trình xét khen thưởng, kỷ luật

Quy trình xét khen thưởng, kỷ luật
* Mục đích:
Đảm bảo quá trình xem xét và giải quyết đối với các trường hợp cá nhân, tập thể
được đề nghị khen thưởng, xem xét kỷ luật ở cấp khoa, cấp trường được thống nhất, tuân
thủ các quy định theo Quy chế.
* Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT (xem Chương V - về việc Thi đua khen thưởng và kỷ luật trong cuốn Sổ tay sinh
viên, từ trang 34 - 46)

Khen thưởng
Khen thưởng định kỳ (hàng năm) và thường xuyên đối với cá nhân, tập thể lớp có
thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào.
Tiêu chuẩn cá nhân được khen thưởng :
- Đạt danh hiệu loại giỏi toàn diện với kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn
luyện đạt loại tốt.
- Đạt danh hiệu SV suất sắc với kết quả học tập đạt loại xuất sắc, điểm rèn luyện từ
90 trở lên.
- Khen thưởng SV đạt danh hiệu Thủ khoa khóa học, Thủ khoa Tuyển sinh ĐH, đạt
danh hiệu loại Giỏi trong quá trình học.
- Không xét khen thưởng đối với SV bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở
lần thi thứ nhất trong HK hoặc năm học đó dưới mức trung bình.
Tiêu chuẩn tập thể được khen thưởng
- Đạt danh hiệu lớp SV xuất sắc, nếu có tỷ lệ số SV đạt loại giỏi trong lớp chiếm từ
10% trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu SV xuất sắc.
Qui trình xét khen thưởng
- Vào cuối HK II của NH, từ ngày 15 đến 30 tháng 6 hàng năm, căn cứ vào thành
tích đã đạt được trong học tập và rèn luyện của SV, BCN các lớp tiến hành họp xét và lập
danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có ý kiến của GVCN, đề nghị
lên BCN Khoa/BM xem xét;
- BCN Khoa, BM xem xét và thông qua danh sách đề nghị khen thưởng, hình thức
khen thưởng đối với cá nhân và tập thể lớp SV (nếu có) và đề nghị Phòng CTSV xem xét;
Thời gian các Khoa/BM chuyển hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Phòng CTSV chậm nhất
là ngày 5/9 hàng năm.
- Căn cứ vào danh sách đề nghị khen thưởng từ các Khoa/BM, Phòng CTSV tham
mưu, trình Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật tổ chức xét và đề nghị Hiệu trưởng công
nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp SV.
- Nhà trường công bố Quyết định khen thưởng trong năm học đối với SV, tập thể lớp
SV vào đầu năm học mới (Lễ khai giảng năm học).

Kỷ luật
Những SV có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu qủa của hành vi vi
phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học có
thời hạn, buộc thôi học.

Qui trình xét kỷ luật

- SV có hành vi vi phạm phải làm bản tường trình, bản tự kiểm và tự nhận hình thức
kỷ luật;
- GVCN chủ trì họp với tập thể lớp SV, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật, ghi
biên bản gửi lên BCN Khoa/BM.
- BCN Khoa xem xét và có ý kiến đề nghị hình thức kỷ luật đối với SV và chuyển
toàn bộ hồ sơ kỷ luật cho Phòng CTSV.
- Phòng CTSV căn cứ vào mức độ và hành vi vi phạm của SV, căn cứ vào ý kiến đề
nghị của BCN Khoa/BM có ý kiến đề nghị Hội đồng khen thưởng-kỷ luật SV về hình
thức áp dụng ký luật đối với SV và thông báo triệu tập cuộc họp xét kỷ luật SV cho các
bên liên quan.
- Hội đồng họp xét kỷ luật SV bao gồm: các thành viên Hội đồng, BCN Khoa/BM,
Quản lý SV Khoa/BM.
- Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định
kỷ luật bằng văn bản.

* Trong trường hợp có đủ chứng cứ SV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế,
Phòng CTSV sau khi trao đổi với Trưởng Khoa/BM, đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, Hội SV trường lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý.
- Sau khi Hội đồng kỷ luật thông qua Quyết định kỷ luật, Phòng CTSV sẽ gửi quyết
định thông báo về khoa/BM, nơi có SV vi phạm; Ngoài ra, tùy tính chất vi phạm Phòng
CTSV sẽ xem xét để gửi quyết định kỷ luật về địa phương, nơi có SV vi phạm và dán
quyết đĩnh kỷ luật ở bản tin Phòng CTSV.
- BCN khoa/BM có trách nhiệm thông báo cho SV trong khoa/BM về Quyết định kỷ
luật SV và lưu trong hồ sơ quản lý SV của Khoa/BM.
Chấm dút hiệu lực của quyết định kỷ luật
- Sau thời gian SV thi hành xong quyết định kỷ luật, SV phải viết đơn xin huy
quyết đinh kỷ luật rồi nộp về Phòng CTSV.
- Phòng CTSV căn cứ vào đơn của SV làm quyết định xóa kỷ luật cho SV.

Các biểu mẫu liên quan :
- Quyết định khen thưởng (có danh sách đính kèm)
- Công văn gửi BCN Khoa/BM đề nghị hình thức kỷ luật
- Hồ sơ kỷ luật trình Hội đồng
- Quyết định kỷ luật
- Quyết định xóa kỷ luật
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.